Broschtkriibslaf 2017 - les inscriptions sont ouvertes

Samedi 7 octobre, départ à 10h au Neimënster

Les inscriptions sont ouvertes sur: www.broschtkriibslaf.lu, et paiement en ligne Paypal.
Que vous soyez coureur ou marcheur, l’important est de participer dans la bonne humeur et de montrer votre solidarité à cette bonne cause.  
Profitez de vous inscrire en groupe, encore plus de fun, mobilisez vos proches, familles et collègues… 

 

Samschdeg den 7 Oktober,  Départ um 10h am Neïmënster

Aschreiwungen sinn op:  www.broschtkriibslaf.lu, an Bezuelung ass via Paypal.
Jiddereen aus wëllkomm, Leefer an Walker, dee zesummen bei beschter Laun hir Solidaritéit weisen an sech engagéieren fir dësen gudden Zweck. Profitéiert fir iech als Gruppe an ze schreiwen, dat mécht nach mee Spaass,  dofir mobiliséiert är Famille, Frënn, Kollegen...